Innlegg 2011

Innlegg 2011

Nå er det gjort!  Den heldige vinner av hederlig omtale ble Carl Anders Glastad i nr 31.  Hans forslag om at vi skal kalle hjemmesiden for "Lahellesiden" falt umiddelbart i god jord, så her er den altså.  Navnet er bra fordi det jo har en dobbel betydning, - vi bor på Lahellesiden og i tillegg er dette en hjemmeside for oss som bor her.  Gratulerer Carl Anders. 

Siden jeg bruker en "ferdig hjemmeside" må dere altså legge inn 123hjemmeside.no/lahellesiden, men jeg antar at dere legger den som favoritt som forenkler det hele.

Jeg har tidligere drevet en hjemmeside for velforeningen der vi bodde, og av erfaring vet jeg at "veien blir til mens en går" - til en viss grad.  Noen planer ligger imidlertid fast.  Dette skal være en infoside hvor dere kan finne ut hvem som er i styret, mailadresser, viktige telefonnumre og informasjon fra styret.  Jeg er selvsagt også veldig takknemlig for innspill fra dere.  Dere kan bruke gjesteboken til å skrive beskjeder, og min mailadresse, asebuli@online.no,  til å sende meg informasjon dere vil ha ut.  Dessverre kan jeg ikke legge inn PDF-filer, så jeg er avhengig av å få worddokumenter. 

Hvis noen har gamle bilder herfra og/eller historie om stedet, ville jeg sette stor pris på det. 

Den 23. august hadde vi en flott bli-kjent-sammenkomst i området mellom nr 31 og 33.  Det har vært en sommer med altfor mye regn, men denne ettermiddagen var værgudene med oss.  Vi var tilsammen 38 som møtte fram, og det var veldig god stemning over kaffekoppene og de gode kakene som Gro Eikeland serverte.  Jeg tok endel bilder som dere kan finne i fotoalbumet.    
Lahelle, 4. september 2011
Åse Buli Egerhei

Gjesteparkering

Som dere er kjent med er våre gjesteparkeringsplasser veldig ofte beslaglagt av bileiere som ikke hører hjemme her.  Vi er av den oppfatning at vi ikke kan ha det slik at bilende gjester ikke får plass når de kommer, dvs at vi må ha mer kontroll med hvem som parkerer her.  På vegne av sameiet har Gunnar Skaar sendt søknad til kommunen om å overta 9 parkeringsplasser.  Hvis søknaden blir innvilget betyr det at vi kan merke parkeringsplassene med at de kun er til gjesteparkering.  Konsekvensen blir at sameiet må sørge for brøyting av parkeringsplassene.

Farlig avkjørsel fra Østerveien

Det er i tillegg sendt brev til Statens Vegvesen om den farlige avkjøringen fra Østerveien og inn på gang- og sykkelstien ved broen.  Daglig er det mange biler som kjører inn i parkområdet.  I brevet ble det bedt om at avkjøringen stenges for all biltrafikk, helst med fysisk stengsel men alternativt med dobbel heltrukken linje og skilt med innkjøring forbudt.

Utbrente hus  - Østerveien 8

Heller ikke fristen for rivning innen 1. september ble overholdt av eierne.  Styret har vært i møte med saksbehandleren i kommunen, men det ble ikke gitt løfter til oss utover at det ville bli sendt nytt brev til eier med ny frist for rivning og mulkt hvis det ikke skjer noe. 

Åse 5. september 2011

Først og fremst; hjertelig takk for masse hyggelige tilbakemeldinger for hjemmesiden vår.  Det inspirerer absolutt til videre jobb for et hyggelig fellesskap.

Vi har i dag den gledelige meldingen å gi dere om at kommunen igår opplyste at eiendommen Østerveien 8 med de utbrente nabohusene våre er solgt til nye og seriøse eiere.  Det er også opplyst at de nye eierne vil fjerne byggene så snart det lar seg gjøre.  Nå er det vel slik etterhvert at vi tror det ikke før vi får se det, men inntil videre får vi håpe at vi snart slipper å ha byens mest skjemmende og usikre bygg i vår umiddelbare nærhet. 

Åse, 7. september 2011

GJENNOMFØRING AV SERVICE FOR GASSPEIS OG ANLEGG IHT AVTALE   

Boligsameiet har inngått årlig serviceavtale med Nærenergi AS for alle leilighetene.  Det er avtalt gjennomføring for slik service med oppstart 19. september 2011.  Det forutsettes at beboerne er hjemme, eller at det er avtalt at leilighet blir låst opp.   

Leiligheter som ikke er tilgjengelige, vil ikke få gjennomført service.  Disse må bestille egen service (for egen regning). 

Plan for servicearbeider – mandag og tirsdag 19. og 20. september ca kl 08.00.  Serviceteknikere (2 mann) arbeider fra kl 08.00 til ca kl 18-19.00 begge dager.  Det er beregnet ca 30-45 min pr leilighet.  Det er viktig at det gis melding om spesielle forhold som tekniker skal ordne.  Det blir sendt servicerapporter for hver leilighet.

(Hva den årlige servicen inkluderer – se lapp i postkassa i dag 13. september 2011).

Kontaktpersoner Nærenergi AS

Harry Nøttveit – Ansvarlig prosjektleder 977 77200

Frode Knoph – Ansvarlig Gasstekniker 415 39952

Styremøte den 21. september

Sikkerhetsplan

Det har i lengre tid vært jobbet med å utarbeide en sikkerhetsplan for sameiet. Planen skal inneholde opplysninger om hvordan vi opptrer i tilfelle det oppstår situasjoner som lekkasjer (gass eller vann), brann o. l. Sikkerhetsplanen som vil bli levert ut til alle beboerne, skal oppbevares i leilighetene. Det gjenstår noe arbeide før den vil bli levert ut.

Varmekabler - isfølere

Ved avlesning av strømforbruket for fellesområdene, ble det opplyst at det ikke var montert isfølere i forbindelse med varmekablene som ligger i rampene utenfor inngangsdørene. Det innebærer at kablene er virksomme selv om rampene er tørre og isfrie. Elektroeksperten har kommet med tilbud om montering av isfølere for kr 18.900 pluss mva. Da denne kostnaden antas å ville kunne dekkes inn i løpet av maks etpar år på grunn av reduserte strømregninger, vedtok styret å akseptere tilbudet.

Gjesteparkering

Som tidligere opplyst, ble det sendt søknad til kommunen om å overta de 9 gjesteparkeringsplassene våre. Kommunen var i utgangspunktet positiv (ved muntlig henvendelse), men har i ettertid fått betenkeligheter. Situasjonen er uavklart, men vi vil komme tilbake til saken når det kommer et svar på søknaden.

Utbrente hus – Østerveien 8

Etter at vi fikk beskjed om at eiendommen var solgt til nye eiere, er det ikke skjedd videre utvikling bortsett fra at vi har fått beskjed fra kommunen om at det jobbes med saken. Hvis det ikke skjer noe i nærmeste framtid, purrer styret på kommunen.

Overtakelse av fellesareal

Sameiet har fortsatt ikke overtatt fellesarealet. Etter sameiemøtet i sommer, sendte styret en ny henvendelse til Kruse Smith med merknader på ting som vi mente ikke var ordnet. Styret har fått tilbakemelding på henvendelsen, men det jobbes fortsatt med saken. Kruse Smith har for øvrig opplyst at vannlekkasjen i nr 33 skal være utbedret. I forbindelse med kontrollen av gassanlegget, ble det påpekt at det må legges et felt med stein inntil den utendørs tanken.

Innkjøring fra Østerveien

Statens Vegvesen har vært på befaring, og de kunne bekrefte at det vil bli gjort noe med adkomsten slik at ikke biler kan kjøre inn. Om det blir ved skilting eller fysisk stengsel, ble det ikke opplyst om.

23. september 2011

Åse

Etter en prøveperiode med hjemmesiden, fikk jeg tilbud om å forenkle navnet til kun www.Lahellesiden.com .  Dette sa jeg ja takk til, - for jo enklere jo bedre.  (Den opprinnelige adressen fungerer også).     

På siste styremøtet bestemte vi at vi vil bestille like postkasseskilt med påtrykte navn. I den forbindelse ber jeg dere sende en mail til asebuli@online.nomed navn(ene) dere vil ha på skiltet. Skiltet vil fylle feltet i postkassen, så det er plass til flere navn.  Kostnaden vil bli lik for alle, så i stedet for å samle inn penger, tar vi regningen på sameiets konto. 

I tillegg er det bestilt lik ”innmat” til ringeklokkenes utendørs paneler.   

Åse,  27. september 2011

Sameiets overtakelse av fellesareal

Det pågår fortsatt en dialog mellom styret og Kruse Smith om hva som skal være ordnet før sameiet overtar.  Etter at styret viste til prospektet hvor det var oppført at inngangen til garasjen skal være utstyrt med kodelås, har Kruse Smith sagt seg villig til å montere den.  Vi slipper da å ha brikke når vi skal låse oss inn med sykler osv. 

 

Eventuelle  forslag til utbedringer tar styret gjerne imot fra dere.  Forslag kan sendes innen utgangen av neste uke (21.10.) til en av oss i styret, se mailadresser i styreoversikten på egen side. 

 

Sikkerhetsplan

Sikkerhetsplanen er på det nærmeste ferdig og vil bli delt ut til hver leilighet i nær framtid.  Gro Eikeland har vært i kontakt med brannvesenet og fått opplysninger om hvilke krav som stilles til planen. 

 

Gjesteparkering

Styret v/Gunnar Skaar har vært i kontakt med kommunen som opplyste at det ikke vil være aktuelt for sameiet å få anledning til å overta de 9 parkeringsplassene.  De tilbød å sette ned antall timer for parkering fra 24 til 4, men styret fant ikke å kunne gå inn for denne endringen.  Det ble gitt beskjed til kommunen at vi ønsker å opprettholde dagens situasjon. 

 

Åse 11. oktober 2011

Det er nå montert kodelås til garasjeporten i kjelleren.  Den virker slik at det er bare å slå koden og deretter åpner porten seg.  OBS!  Det må være mindre enn 3 sekunder mellom hvert av tallene i koden når dere slår den inn, ellers virker den ikke.   

Av naturlige grunner er det ikke lurt å legge inn koden på hjemmesiden, men dere kan få den ved henvendelse til meg på mailadresse asebuli@online.no eller telefon 95228234.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at koden kan bli endret ved behov, men da vil dere få beskjed om det. 

Åse, 18. oktober 2011

Det har dessverre vært litt ”tørke” på hjemmesiden den siste måneden, men det skyldes at undertegnede har en isjas som har gjort at det har vært vanskelig å sitte oppreist og skrive.  Men, - det går mot lysere tider i form av en kommende operasjon.   

Det skjer fortsatt mye i sameiet vårt. Først og fremst er innglassing av terrassene en stor sak som styret håndterer og har sendt ut egne skriv om, senest på mail den 23.11.  med utfyllende opplysninger.   Det vil være ulike behov for de enkelte leilighetene og om beboerne ønsker innglassing, men dette er det fyldig orientert om. 

Når det gjelder riving av de utbrente husene, har vi konstatert at den ikke er satt i gang innen den siste fristen som vi fikk oppgitt fra kommunen, dvs 15. november.   Det er imidlertid kommet opp et skilt med entreprenørens navn Kartevoll på, og vi får jo anta at det er et skritt i riktig retning.  Kartevoll har opplyst at byggene skal være fjernet før jul.  Vi må dessverre i den forbindelse være forberedt på en del trafikk av lastebiler forbi oss  -  men det må vi vel akseptere for å få tomten ryddet. 

 

Grunnen til at dere er bedt om flere avlesninger av fjernvarmen i høst, skyldes en undersøkelse av at det er et uakseptabelt svinn på anlegget.   Styret mener det er altfor høyt til at vi kan akseptere det.   Det jobbes med å finne årsaken til dette.  Styret har avholdt møte med Kruse Smith og rørlegger  uten at vi er blitt enige om hverken konklusjoner  eller konsekvenser.  For øyeblikket foretar Sintef målinger av temperatur etc for å prøve å trekke noen konklusjoner,  og deretter vil alle parter igjen samles for å prøve å konkludere .

Vi mangler fortsatt 14 navn til postkasseskiltene.  Hvis de ikke blir sendt inn innen nyttår til min mailadresse asebuli@online.no , vil vi bruke navnene som allerede står på de eksisterende skiltene. 

Det er allerede ett år siden de første av oss flyttet inn, og vi kan vel være enige om at året har gått fort.  I slutten av november i år blomstrer fortsatt terrasseplantene, mens det på denne tiden i fjor var snø, mange kuldegrader og strevsom flyttesjau i snøføyke.  Det gikk det også, men jeg foretrekker årets klima. Julestemningen lar vente på seg i dette været, men den pleier å dukke opp likevel.

Åse,  25. november 2011

Denne gangen er det en liten, men viktig detalj som vi beboere må være veldig nøye med.  Dørene mellom ytter- og innergangene er branndører og være lukket.  Det er altså ikke anledning til å sette kile i dørene for å lufte i innergangene. 
Åse, 28. november 2011

Dere vil ha observert at det er murt opp et skille på gjesteparkeringsplassen.  Dette innebærer at Bjorvand og Skarpodde disponerer plassene til høyre for skillet (fire plasser).  Skiltet er noe feil plassert og vil bli flyttet.

Da er det totalt ni plasser (syv i front + to "rundt hjørnet") igjen til gjesteparkering. 

Åse, 4. desember 2011

Som dere sikkert har observert er Kartevoll i full gang med å rive den utbrente bygningen som har vært til stor irritasjon så lenge vi har bodd her.  Herved er det dokumentert på foto at huset snart er historie.
Åse, 9. desember  2011

Gjesteparkering
Det snek seg dessverre inn en feil i informasjonen om gjesteparkeringsplassene.  Jeg er blitt gjort oppmerksom på at det er skillet, dvs den fysiske delingen mellom parkeringsplassene som er feil plassert.  Skillet vil bli flyttet. 

 

Fra Gunnar Skaar har jeg fått følgende informasjon: 

Båtplasser
Pkt 2.  Vi har nettopp hatt ett nytt møte med Kristiansand kommunale småbåthavnkontor - hvor vi igjen understreket at beboerne i sameiet (samt beboere i nærområdet) skal prioriteres for tildeling av båtplass.

Vi understreket hva som står i reguleringsplan for området "Elvebredden Syd", godkjent 19.06.2002 (altså vedr. "vår" utstikkerbrygge): "Båtplassene skal primært leies ut til beboerne i reguleringsområdet og naturlig tilstøtende nærområder i gangavstand til småbåthavnen"

"Reguleringsområdet" er i denne sammenheng kun Lahelle-området - avgrenset av Østerveien og Kuholmsveien. I tillegg skal altså personer i "gangavstand" prioriteres.  Begrunnelsen for vedtaket i reguleringsplanen er at det ikke er parkeringsplasser i forbindelse med båtplassene.   Vi gjorde oppmerksom på at flere plasser i 2011 var tildelt til personer utenfor "gangavstand" og at dette førte til problemer med bilparkering etc.  Småbåthavnkontoret lovet å prøve å ta hensyn til bosteds-adressen - men understreket samtidig at de i tillegg også måtte hensynta ansiennitet for søknad etc.

 Ny tildeling av båtplasser for 2012 skjer like over nyttår - og vi oppfordrer herved alle beboere som har ett ønske om  båtplass til snarest å ta kontakt med småbåthavnkontoret - tlf 380 75 849 - eller   http://www.kristiansand.kommune.no/Selvbetjening/Venteliste-baatplass/

Dersom noen i lenger tid har stått på venteliste - så er det i tillegg viktig å sjekke opp i om adressen er blitt oppdatert til Lahelle.

Åse, 19. desember 2011

Adventslyset på hjemmesiden nærmer seg nullpunktet, og nok et år er på vei over i historien.  For oss alle har det vært et år i et nytt og spennende bofellesskap.  Det startet kaldt og ikke minst glatt, men ser ut til å ebbe ut under helt andre værforhold.  Vi opplevde det som veldig nytt og behagelig å kunne parkere bilen i en temperert kjeller, men vi må jo innrømme at årets varmegrader også føles

 

behagelige.

En gjør seg jo noen refleksjoner på tampen av året.  Når det gjelder overgang til ny bolig, kommer jo de fleste av oss fra steder hvor vi har bodd i bortimot en mannsalder.  Overgangen til nytt sted å bo er en stor endring i folks liv, og det har det selvsagt også vært for oss som har flyttet inn på Lahelle brygge.   Min hovedtanke er at det har vært veldig fint å flytte inn et sted hvor alle er ”nye”.  Det innebærer gjerne at miljøet ikke har etablert seg slik at det er vanskelig for innflyttere å få innpass.  Videre vil det bety mye at vi ikke bor i en mastodont av et bofellesskap.  34 leiligheter er et oversiktlig og greit antall som gjør at vi er på hils med alle som bor her, og det er veldig hyggelig. 

Styret har hatt mange utfordringer det første året, og det er ingen overdrivelse å si at mangt og meget ikke har gått på skinner, jf for eksempel utvendige persienner.  Alle i styret har hatt sin jobb å gjøre, men det er vel ingen overdrivelse å si at lederen vår Gunnar Skaar har gjort en formidabel jobb.  Utenfra sett har det til tider sett ut til å være heldagsjobb og vel så det.  Takk for innsatsen, Gunnar. 

Sommeren var heller begredelig værmessig, men likevel var det en del som fikk prøvd badeforholdene.  Vannet rakk vel aldri 20 grader, og jeg husker Hans Petter Osaland bemerket ei gang at ”æ hadde aldri kommet uti hvis ikke det sto så mange og så på”. Brøvig og frue imponerte også da de kom fra bading og var strålende fornøyd med at vannet holdt 18 grader.  Før sommeren var over fikk vi takket være Gro Eikeland forsøkt festplassen.  Det skal det bli mer av til neste sommer, - kanskje tar vi med oss morgenkaffen på lørdag og slår av en prat med de som eventuelt dukker opp.  Været i 2012 blir selvsagt mye bedre slik at vi kan få brukt de flotte fasilitetene vi har i mye større grad. 

Ei riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere alle.

Lahelle, lille julaften 2011

Åse

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band