Standard side

 

OneCoh

Installeringen av opplegg for flere el-biler i kjellergarasjen er nå i hovedsak gjort, men det gjenstår  noe arbeid før laderne kan tas i bruk. De som har bestilt lader, vil bli kontaktet når alt er klart.   Samtidig har Telenor lagt inn ruter med tilgang til trådløst nett. Navn på nettet og passordet vil bli lagt i postkassene.  Ved å koble seg til dette nettverket, fungerer også mobiltelefonen i garasjen. 

 

Avfall Sør har slutta med å levere ut bioposer for ca. et års forbruk.   Etter telefon til Avfall Sør, fikk vi tildelt en rull til hver leilighet (100 poser i hver rull).   Disse er lagt ved inngangsdøra til hver leilighet. Vi vil måtte be om slike leveranser hver gang vi har behov.  

 

Styrelederen vil som vanlig legge skjemaer i postkassen til bruk for avlesing av målerne ved årsskiftet. Oppgjøret for forbruket vårt kommer på faktura nr. 2 i 2020 med forfall i april.   Dersom noen har spørsmål om hvilke tall som ligger til grunn for oppgjøret, kan dere henvende dere til en av andre i styret.  

 

Styret, 8. desember 2020

ar nå påbegynt  montering av felles ladeanlegg i garasjeanlegget vårt.  

 

De av beboerne som ønsker montert egen ladestasjon, bes snarest melde dette til styret v/Gunnar Skaar.  Ladestasjonen vil da bli montert samtidig med installasjonen av infrastrukturen.

 

Ladestasjon koster kr 21.250,- ferdig montert på egen garasjeplass. 

Styret, 26. oktober 2020.   

 

I forrige innlegg opplyste vi om muligheten for å få gratis hjelp til å montere den nye dekoderen og ruteren ved å ringe Telenor på nr. 915 05 000.  

 

 

Det har vist seg å ikke være så enkelt som vi så ble lovet da avtalen ble gjort med Telenor.  Svaret på telefonhenvendelsen har vært at vi må selv betale for tjenesten, og at det kun er styreleder som kan bestille gratis installasjon.  

 

 

 

Vi ber derfor dere som ønsker installasjon om å gi beskjed til aase@egerhei.com eller pr. telefon 95228234. Styrelederen formidler deretter navnene samlet til  vår kontaktperson i Telenor.  Det er fint om dere gir beskjed så snart som mulig og innen 12. oktober.  

 

Styret, 8. oktober 2020  

 

  

 

 

Etter avstemningen i generalforsamlingen, ble ordren bestilt fra firma OneCo.  Agder Energi har godkjent bruken av en ledig 250A sikring/effektbryter som vi allerede har i vårt anlegg.  Monteringen forberedes og vil bli satt i gang i neste uke (uke 44). 

Styret, 20. oktober 2020 

 

 

Årlig kontroll/service på ventilasjon og gassanlegg

Vi har fått bekreftet både fra Ventec og Try Rør at de kommer tirsdag 6. okt - torsdag 8. okt for å gjennomføre den årlige kontrollen/servicen på ventilasjons- og gassanlegg.

De er begge informert om at det skal benyttes håndvask/antibac mellom hvert besøk.   Alle må også huske å holde god avstand, min. 1 meter.

Det har vist seg vanskelig å koordin ere disse to tjenestene ettersom de tar ulik tid, og tiden som brukes per enhet vil kunne variere. Det vil derfor ikke være gjennomførbart å ha «timebestilling». For å gi så god forutsigbarhet som mulig, vil de i år jobbe seg fra enhet til enhet basert på leilighetsnummer. De starter med leilighet 1 og avslutter med leilighet 34, altså fra bygg 35 til 31. Arbeidstiden er 07:30-15:30. Ved helt spesielle behov må dette meldes inn til styret v/Jorunn Lie Bjelland  innen 30. september. Telefon 936 56 089. Vi ber om beboernes tålmodighet disse dagene.

Dersom noen ønsker det, vil man kunne avlevere nøkkel til Jorunn (leilighet 23). Hun vil da sørge for å låse våre fagfolk inn og ut av den enkeltes bolig. 

Ladeanlegg i kjellergarasjen 

I forbindelse med årsmøtet, ble det holdt avstemning blant dere beboere om å legge inn infrastruktur for lading av et større antall el-biler.   Styret vil akseptere det mest gunstige tilbudet, og installasjonen vil bli gjort.   Som opplyst vil kostnaden på den enkelte leilighet bli beregnet som ordinære fellesutgifter, dvs. pr. antall m2.   Mer informasjon kommer når alt er klart.  

Koronatiltak 

Som dere sikkert har observert, er det til almenn benyttelse satt ut håndsprit i første etasje i hver blokk. 

Telenor (tidligere Canal Digital)

Inneværende avtale med Telenor går snart ut.  Vi har fått nytt tilbud til samme månedlige pris som den vi har nå, men dekoderne må byttes ut og de gamle må sendes inn.  Mer informasjon om sistnevnte vil bli gitt senere.   

Styret, 16. september 2020

Styret vil opplyse at sameiets årsmøte for året 2020 er gjennomført.  På grunn av koronatiltakene, kunne ikke styret tilby et fysisk møte i år, og vi håper selvsagt at vi kan komme tilbake til normalsituasjonen neste år.  

Som opplyst i skrivet som ble sendt ut, kunne styrelederen og forretningsføreren kontaktes for spørsmål den 28. august. Dette resulterte i en henvendelse fra en beboer som fikk svar på sitt spørsmål.  Forretningsføreren vår skriver referat fra årsmøtet. 

Styret takker for god deltakelse.  

Styret 

1. september 2020

Installeringen av opplegg for flere el-biler i kjellergarasjen er nå i hovedsak gjort, men det gjenstår  noe arbeid før laderne kan tas i bruk. De som har bestilt lader, vil bli kontaktet når alt er klart.   Samtidig har Telenor lagt inn ruter med tilgang til trådløst nett. Navn på nettet og passordet vil bli lagt i postkassene.  Ved å koble seg til dette nettverket, fungerer også mobiltelefonen i garasjen. 

Avfall Sør har slutta med å levere ut bioposer for ca. et års forbruk.   Etter telefon til Avfall Sør, fikk vi tildelt en rull til hver leilighet (100 poser i hver rull).   Disse er lagt ved inngangsdøra til hver leilighet. Vi vil måtte be om slike leveranser hver gang vi har behov.  

Styrelederen vil som vanlig legge skjemaer i postkassen til bruk for avlesing av målerne ved årsskiftet. Oppgjøret for forbruket vårt kommer på faktura nr. 2 i 2020 med forfall i april.   Dersom noen har spørsmål om hvilke tall som ligger til grunn for oppgjøret, kan dere henvende dere til en av andre i styret.  

Styret, 8. desember 2020

(Bildet:  Magisk soloppgang i november).

 

Sameiets årsmøte 

 

Årsmøtedokumentene ble lagt i postkassene den 18. august.  Det går fram av en vedlagt orientering at det på grunn av koronaforholdene dessverre ikke kan holdes ordinært årsmøte i år.  Styret håper på bedre tider for oss alle i 2021.   

 

Flomvern  

 

Selv om sjansen for oversvømmelse som rekker fram til kjellernedgangen ikke er stor, har styret funnet det tryggest å gå til innkjøp av utstyr til flomvern.  Vann i kjelleren ville føre til store ødeleggelser, men mest alvorlig vil det være om det kommer vann i de tekniske rommene.  Anskaffelsen er levert og er plassert i kjelleren.  Utstyret består i korte trekk av "pølser" som i møte med vann fyller seg opp og blir helt tette.  

 

Nybygg Vindmøllegangen 16  

 

Lastebiltrafikken har til tider ført til ventetid ved inn- og utkjørsel fra våre bygg.  Utbygger er blitt oppfordret til å se til at ventetidene blir så korte som mulig.  

 

Vaktmestertjenester  

 

Vår faste vaktmester er skadet og kan ikke ivareta alle gjøremålene som vi har avtalt med han.  Plenklipping og søppellevering er blitt gjort av vikarer.  Styret følger med på hvordan fortsettelsen blir. 

 

Utendørs gjesteparkering  

 

De private parkeringsplassene vil ifølge opplysninger fra kommunen bli gjort om til plasser på lik linje med de nåværende 1-times-plassene.  I forbindelse med utbygging over muren, vil det bli gravd ut to private plasser til høyre for de nåværende private.   

 

Dugnad

 

 

 

Av samme grunn som årsmøtet, vil det heller ikke bli satt i gang dugnad i høst.  Hagekomitèen ser med stor velvilje på at de som har mulighet, holder et øye bl.a. med ugrasset som vokser rundtomkring.  Det er meldt om at større mengder maur har funnet veien til en av «kassene» mellom 33 og 35. Hvis noen av dere ser maur andre steder, er det fint om dere melder fra.    

 

Styret, 19. august 2020

 

 

Repareringen av skadene (boblene) på en del av blikkplatene er enda ikke avsluttet.  Etter at firmaet som utbedret/skiftet blikkplater, anså seg ferdig, oppdaget styret vårt nye steder med skader. Dette ble umiddelbart opplyst til rette vedkommende, men viljen til å gjenoppta arbeidet har ikke vært stor.  De har imidlertid gått med på en ny befaring som vil bli holdt i august. Dette er siste mulighet for å få utbedret plater med bobler. Styret ber derfor innstendig alle beboerne om å ta en grundig sjekk, først og fremst på terrassene og rundt vinduene, men også andre steder på byggene.  Steder som tidligere ikke er rapportert til styret, sendes snarest og senest innen 31. juli.  Det må opplyses nøyaktig hvor de befinner seg, og helst dokumenteres med bilde.  

Styret, 4. juli 2020  


 
 
Plutselig blei det byggevirksomhet også over muren ved gjesteparkeringsplassen. De er nå i full gang, og det betyr at parkeringsplassen som tilhører denne tomta som vi har brukt til sykkelparkering, må tømmes for sykler.   Det er fint om dere fjerner syklene så raskt som mulig slik at de ikke benytter gjesteparkeringsplassen til sine arbeidsbiler.  
 
Styret, 26. juni 2020 
Det har dessverre vært innbrudd i kjellergarasjen vår.  Tyven ble observert, men kom seg bort uten å bli tatt.  Utbyttet for tyven antas ikke å ha vært betydelig, men kodepanelet til porten ble revet ut, men er nå ordnet.   
 
Styret ber alle være observante hvis dere ser og føler at det er folk i garasjen som ikke har noe der å gjøre.  Det er bedre å spørre ei gang for mye enn ei for lite.  Spesielt må vi være oppmerksomme ved ut- og innkjøring med bilen at ingen slipper inn.  
 
Styret, 22. juni 2020

 

Selv om forholdene er myknet opp betraktelig, lar det seg fortsatt ikke gjøre å ha et årsmøte som tilfredsstiller koronakravene.  Lokalet vi kunne ha lånt, er fortsatt ikke tilgjengelig, vi er for stort antall til å ha det f eks i kjelleren og det er ikke lenger lov å ha møtet digitalt. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at fristen for å holde årsmøtet blir utsatt til 31. oktober.  
 
Styret ser det som en stor fordel å kunne  ha fysiske årsmøter hvor det er mulig å gi informasjon om saker utover ordinære årsmøtesaker.  Det er derfor bestemt å vente til det forhåpentligvis er mulig, og det betyr at årsmøtet dessverre igjen er utsatt og vil bli holdt innen 31. oktober.  Det vil bli gitt beskjed så snart styret vet mer.  
 
Styret, 3. juni 2020

SAMEIEMØTET 2020

Årets sameiemøtet er som dere er kjent med, utsatt på grunn av koronatiltakene.  Ny dato er satt til 16. juni og vil bli holdt i skatteetatens lokaler på Kjøita.  Hvis det viser seg at samlinger med mange mennesker fortsatt ikke anbefales, vil møtet i år foregå ved at dokumentene blir lagt i postkassene på vanlig måte og innen fristen.  Det vil være anledning til å komme med forslag/merknader på e-post eller i brevs form innen den vanlige fristen. 

Hvis det skulle vise seg at møtet må holdes på denne måten, vil dere få mer detaljerte opplysninger i god tid før den 16. juni.    

VÅRENS DUGNAD 

Styret og hagekomitèen ser av samme grunn heller ikke at det er mulig å samle hele dugnadsgjengen på vanlig måte i år. Som tidligere opplyst, oppfordres det derfor til å ta et tak når dere har tid og anledning.  Kanskje kan det være aktuelt for 2-3 personer å slå seg sammen.  Det er enda tidlig på våren, men fra nå og i hele mai er det full anledning til å ta et tak. 

Hagekomitèen v/Kari Sønsteby i nr. 33 opplyser følgende: Det er plantet 2 stk. rhododendronbusker på hjørnet mot Lundsbroa i nr. 31 pluss en busk foran nr. 33.  Det er kjøpt inn gjødsel og bark som ligger i svingen ned til garasjene.  Før gjødsla spres ut, må det komme regn.  Hekken ved øverste hjørne av nr. 35 er klippet, mens hekken langs sykkelstien kan vente til høsten.  Vask av glasstakene over inngangsdørene er også et aktuelt gjøremål. 

Ugrasset er en gjenganger, så det vil alltid være mulig å skaffe seg etpar dugnadstimer på den jobben.    Feiing og søppelplukking er også jobber som kan gjøres noen ganger i sesongen.  Det har vært lite regn det siste, så vi bør passe på at det vannes hvis tørken varer for lenge.  Klipping av plenen vil bli avtalt med vaktmesteren.  Hvis dere har spørsmål, kan dere kontakte Kari Sønsteby eller Svein og Eva-Britt Lohna i nr. 31. 

Hilsen Styret, 22. april 2020 

Styret vil med dette ønske alle en riktig god påske.  Det blir en underlig påske på alle vis.  For de fleste av oss knytter det seg tradisjoner til denne høytida også, det være seg hyttebesøk, samvær med familien og kanskje en tur til Danmark.  I år er alt dette uoppnåelig, og hvem skulle ha tenkt det for noen uker siden?  Når det er nevnt, viser det seg for de fleste at vi er ganske tilpasningsdyktige og tar begrensingene med fatning.  Det rare er at det helt garantert vil bli den påska en husker best selv om påskedagene som kommer, trolig vil føye seg inn i rekken av alle de vanlige dagene ellers i året.  Vi håper likevel vi får godt vær og kan ta en tur i nærområdet eller nyte sola på terrassen. 

Vask av gelendere og andre berøringsflater i hver blokk, vil bli gjort daglig så lenge det er behov for det.  Vi oppfordrer alle til å vise vanlig forsiktighet og holde avstand.  Dette gjelder også håndtering av søpla, jf. «plakat» på døra inn til søppelrommet. 

Det er foreløpig ikke bestemt ny dato for årsmøtet, men dere vil få beskjed så fort den er fastsatt. 

Nylig ble mailadressene til to styremedlemmer brukt i et svindelforsøk som heldigvis ikke lyktes.  Adressene kan muligens ha sitt opphav i hjemmesiden, og vi har derfor slettet mailadressene der.  Telefonnumrene står der selvsagt fortsatt, så hvis det er behov for en av mailadressene, kan dere kontakte Åse B. Egerhei på tlf. 95228234 for å få adressen.   

God påske til alle.

Hilsen Styret 

v/Åse Buli Egerhei

 

 

I disse coronatider jobber styret videre med pågående saker, bl.a. med blikkproblemet, men holder p.t. ikke møter.  Kontakten foregår pr. e-post

Som nevnt i forrige innlegg, kan det bli aktuelt å utsette sameiemøtet. Dere vil få sikker beskjed etter den 26.  mars som er datoen da myndighetene vil ta stilling til om de gjeldende begrensningene skal fortsette. 

Vårens dugnad kan det også bli vanskelig å gjennomføre som vi pleier, da større samlinger av mennesker er frarådet.  Vi er i slutten av mars, og det er tidlig vår i år.  Styret vil oppfordre beboerne til å ta «private» dugnadstimer i hagen.  Hagekomitèen vil sørge for at det blir kjøpt inn gjødsel og annet nødvendig utstyr. Det er dessuten en del småsøppel rundt byggene våre som også kan være tema for dugnadsinnsats. 

Vannkranene utvendig er tilkoblet. 

Den daglige vasken av berøringsflater (rekkverk osv.) vil fortsette så lenge det er nødvendig.  

Styret, 22. mars 2020 

 
 
En av våre beboere har fått melding fra "tilsynelatende" Canal Digital om at hun ville bli kontaktet og senere besøkt for å få installert diverse utstyr.  Canal Digital er nå overtatt av Telenor, så dette er et av de mange svindelforsøk som forsøkes gjort. Styret oppfordrer alle til å være observante for denne type forsøk. Først og fremst gjelder det å ikke la noen som kan tenkes å ikke ville oss vel, komme inn i leiligheten.  I tillegg gjelder det å ikke oppgi kontonummer hvis uvedkommende ber om det.  Som dere sikkert er gjort oppmerksom på, har Coronaen også vært brukt ved at noen ringer på og utgir seg for å være fra kommunen.  

 

 

 

Styret ønsker beboerne alt vel i disse lite hyggelige tider.  Vi får krysse fingre for at ingen blir rammet av epidemien.  Vi håper at tilstanden ikke blir langvarig, og at vi kan komme tilbake til normalen innen rimelig tid.  Hvis det skulle bli aktuelt å utsette sameiemøtet den 27. april, vil dere få beskjed.  

 

 

 

Styret, 16. mars 2020

 

 

I forbindelse med utbedringen av blikkplatene våre, vil vi igjen minne om at hvis det oppdages nye bobler på platene ved egen leilighet eller i fellesarealer, må det umiddelbart meldes til styret.  Det er viktig at stedet angis, og helst må det sendes med bilde.  

Styret, 28. januar 2020

 

 
 
Uværet som ble varslet i forrige uke, gjorde heldigvis ingen skade hos oss.  For å unngå usikkerhet om hva som skjer ved varsel om mye vann, vil styret legge opp til at vi anskaffer materiell som stopper en eventuell oversvømmelse som når nedkjørselen til kjellergarasjen.  Sandsekker har vært mest vanlig til slik bruk til nå, men det finnes også andre muligheter.    

 

 

 

Firma Autronica har hatt kontroll med brannsvarslingsanlegget m.m. i sameiet vårt fram til nå.  Firma Elektroxperten overtar denne funskjonen fra i år.  

 

 

 

Det er nylig gjennomført en kontroll av gasstanken.  Det ble ikke påvist feil i kontrollen.  

 

 

 

Styret oppfordrer på grunn av brannfare, på nytt eiere av el-sykler om å ikke lade batteriet i kjelleren uten tilsyn.  

 

 

 

Datoen for årets sameiemøte er satt til 

 

 

 

27. april kl. 18.00.  

 

 

 

Jorunn i styret har skaffet lokale på sin arbeidsplass på Kjøita, og nøyaktig sted vil bli opplyst senere. Vi ber dere sette av datoen.  

 

 

 

Styret, 22. januar 2020

 

 

 

 

Det var et forrykende vær med sterk vind forrige natt.  Til natta som kommer, er flomvarselet nå (ca. kl.  15.15) satt til rødt farenivå.  Ifølge Fædrelandsvennen er det ventet «svært høy vannstand, beregnet til 90-105 cm over høyden som er oppgitt i tidevannstabellene.  Det er mellom klokka 03 og 05 i natt at vannstanden skal være på det høyeste». 

Det anses ikke å være fare for at vannet når nedkjørselen til garasjen, men det kan føre til at det blir mye vann i veien ved Lahelle 31.  Styret vil holde seg oppdatert på utviklingen.  Fædrelandsvennen følger saken, se https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/

Styret, 14. januar 2020 

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band