Innlegg 2021

Fra godt informert hold, er det kommet melding om at det er svært tørt i hagen vår, og det gjelder både i og utenfor "blomsterkassene" våre. Yr lover regn fra i morgen. Hvis det skulle vise seg å være feil og tørken fortsetter, er det fint hvis noen kan "ta et tak" og vanne der hvor det er mest kritisk.  

 
I henhold til kommunens restriksjoner for vanning som gjelder fra 1. mai til 31. august hvert år, er det "lov å vanne med en vannspreder annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00".  
 
For oss er det tillatt å vanne på datoer med oddetall.  
 
25. juli 2021

 

 Vi er ikke kvitt koronaen, men på grunn av vaksinering i stor skala, er det igjen lov å holde dugnad. Styret/hagekomitèen har bestemt at det blir en høstdugnad den 

 
21. september kl. 17.00.   
 
Komitèen vil lage en plan for hva som skal prioriteres, og nærmere detaljer kommer.  
 
Veiarbeidet her går sin gang, og den nederste delen av veien er allerede flyttet. Ny asfalt blir selvsagt lagt. Eventuelt nattarbeid vil bli varslet. Det skal også lages nytt grøntområde i fortsettelsen av det nåværende, så sluttresultatet blir trolig fint og vil framstå som mer helhetlig.  
 
Det er ikke til å komme forbi at det blir godt når alt er ferdig utpå høsten og roen igjen senker seg over Lahelle.   
 
Styret, 25. august 2021

 

Egentlig er det tid for agurknytt, men det overlates til andre medier. Til gjengjeld er følgende opplysninger skikkelig lokalnytt:   
 
Stien i Vindmøllegangen er snart ferdig slik at vi igjen kan benytte den på vei til Sparbutikken eller andre mål. Det blir vanskelig å gå seg vill mellom de solide murene som er oppført i regi av nabobygget 🙂 . Betongdekket på stien legges fredag 16.7., og sjefen for byggverket har lovet at stien er klar for bruk fra lørdag 17.7
 
Endelig har vi fått varme sommerdager, og badelivet er i full gang på brygga. Sanden som har gjort plassen ekstra badevennlig, er beklageligvis borte. Det er gjort flere henvendelser til kommunen om ny sand, men de har hittil ikke ført fram. Vi håper sanden kommer før temperaturen er på vei nedover igjen både på land og i vannet.
 
Fortsatt god sommer.  
 
15. juli 2021

 

Vi avventer stadig oppstart på utbedring av «boblene». Vi var lovet oppstart før sommeren, men det ser nå ut som høsten er det sannsynlige tidspunkt for utbedring.

Kruse Smith lover fremdeles full utbedring -  men den skulle iht. avtalen for lengst vært gjennomført. Heldigvis har vi kontakt med advokat vedr. denne saken slik at vi ikke risikerer at formelle frister etc. oversittes.

Det som nå er viktig er at vi fortsetter rapportering av nye bobler.  Dette betyr at nye registreringer av bobler som noen oppdager -  da fortrinnsvis i/ved egen leilighet snarest rapporteres til styret v/Gunnar Skaar – helst på mail til   (gunnar.skaar@invest-sor.no ). Det er viktig at beskrivelse følger vedlagt – og hvis mulig, også med bilde.

Styret, 30. juni 2021

 

 

 

I forbindelse med den pågående oppføringen av nybygget på tomta til Bjorvand og Skarpodde, skal veien fra Kuholmsveien ned til våre bygg, legges om. Dette har vært planen helt fra reguleringsplanen ble laget. Svingen i bakken skal rettes ut, og veien skal gå i rett linje ned til svingen inn til oss. Den vil gå helt inn til kantsteinene som er satt opp foran nybygget. Sykkel- og gangveien vil også bli flyttet. Etter det skal grøntarealet som går fram til bygg nr. 31, forlenges fram til båthusene. Starten på veijobben blir ca. 1. september (uke 35) og vil vare til ca. uke 39.  Entreprenøren opplyste at det kan bli aktuelt med nattarbeid for å få den ferdig så raskt som mulig. Vi får beskjed når det blir aktuelt. 

Sammen med utbyggeren, veisjefen fra kommunen og entreprenøren som skal legge om veien, hadde styret i forrige uke en befaring. Veibredden er 5 m som er standard i vårt tilfelle. Det mest kritiske punktet er svingen inn til våre blokker. For å bedre framkommeligheten, ble utbygger derfor bedt om å korte inn noe på den allerede oppførte muren, se bildet. Han sa seg villig til å fjerne ca. 1 meter. I tillegg ble det enighet om å utvide veibredden med ca. 0,5 meter i svingen ved Otra ved at fortauet forskyves noe mot sydvest i svingen (noe nærmere Otra).  Befaringen ble iverksatt etter ønske fra styret, da vi var bekymret for fremtidige problem med møtende biler.  Styret er fremdeles noe bekymret for fremtidige problem med møte av lastebiler etc., men vi er samtidig glad for at de mest kritiske punktene - altså begge svingene - ble vedtatt utvidet.

Styret, 28. juni 2021

 

 

Styret har hatt det siste møtet før sommeren – fortsatt i kjellergarasjen, men fra høsten håper vi å komme over i normale forhold. Det har fungert greit nok, men det er bl.a. litt tungvint at lyset går med jevne mellomrom. Litt trim har vi dermed fått med veiving av armer og sånn, men det har gått bra.

 

Vaktmester

 

 

 

Som tidligere opplyst, begynner den nye (og tidligere) vaktmesteren Brabo den 1. juli.  De har allerede overtatt plenklippingen, og kjellervasken ble gjort av det samme firmaet. Brabo har flere typer jobber som vi kan bestille (og betale ekstra for), I løpet av sommeren kommer det en gartner som skal se på buskene i hagen vår, og eventuelt justere størrelsen.

 

Dugnad

 

 

 

På grunn av koronaen har vi ikke hatt ordinær dugnad siden i 2019. Hvis det går som det ser ut til nå, vil det kunne være mulig å holde dugnad etter sommeren. Dato er ikke bestemt, men den kommer. Det er flere som har vært i aksjon selv om dugnaden uteblei, og det blir satt stor pris på. 

 

Ladeanlegg el-biler

 

 

 

Installasjonen av infrastruktur har fungert bra. Tidligere har det vært vanlig at el-bileiere leser av forbruket ved årsskiftet. Ved høyt forbruk av strøm, vil kostnaden bli for stor til at sameiet kan forskuttere for et helt år. Det vil derfor bli forsøkt innført en a-konto innbetaling hvert kvartal for de som har el-bil.   

 

Kjellergarasjen

 

 

 

Det er kommet henvendelse fra beboerhold om at det blir oppbevart for mye løsøre i garasjen. Med henvisning til trivselsreglene våre «Det anmodes om at garasjeplassene holdes ryddige osv», vil styret anmode om at ting som er å anse som avfall, fjernes fra parkeringsplassene.

 

Vedlikehold

 

Våre tre bygg begynner å bli en del år, og vi må påregne vedlikehold framover. Blant annet er en del av treverket (spiler m.m.) på byggene begrodd og misfarget.  Det kan være aktuelt å la et firma gjøre noe dette i løpet av året. 

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer. 

 

Styret, 17. juni 2021

 

 

 

PS Takk til vår poet Karin i nr. 31 for hennes nydelige dikt i Fædrelandsvennen i dag 17.6. på side 20.  Det anbefales.  

 

 

 

Som dere sikkert har fått med dere, er det på grunn av koronaen, problemer med henting av søppel.  Bio- og restavfall vil bli hentet, men papp og plast er ikke prioritert.  Det kan i følge opplysninger som er mottatt fra Avfall Sør, bli opp til 3-4 uker før ny henting av papp og plast skjer.

Styret ber alle beboerne innstendig om å ikke sette papp og plast i søppelrommet.   Inntil videre bør det oppbevares i egen leilighet eller i boden. Siden dette er «tørre» ting, bør det kunne la seg gjøre å unngå søppelrommet for ei stund.   Hvis det blir lenger opphold enn 3-4 uker, kan det bli satt ut plastsekker i søppelrommet.   Eventuelt kan papir og plast bringes til søppeldeponiet i Sørlandsparken med egen transport.

Et kjent ord i denne tiden er «dugnad». Styrets oppfordring til å ta vare på egen papir- og plastsøppel ei stund, er en del av dugnaden.

Hilsen Styret 

21. april 2021

 

 

 

Vårrengjøring av byggene

Fasadevask av byggene inkludert utvendig vindusvask, starter mandag 12. april.  Planen er å starte med bygg 31, og deretter å fortsette videre til 33 og 35.  Arbeidet antas å vare hele neste uke. På terrassene vil innglassingen bli vasket, og uten innglassing vil selve vinduene bli vasket. Pass på at alle vinduene er lukket når de skal vaskes.

Når vasken er gjort, skal Kruse Smith etter planen starte opp med utbedringen av blikkplatene så snart været er bra nok. 

Årsmøtet

Som tidligere opplyst, er det på grunn av koronaen, heller ikke i år anledning til å holde et fysisk møte for alle beboerne. Årsmøtedokumentene kommer i postkassene i begynnelsen av neste uke, og «årsmøtedagen» er satt til 30. april. Hvis dere har noe å bemerke til møtesakene, kan dere kontakte Gunnar Skaar eller en av de andre i styret.   Det vil bli holdt et orienteringsmøte for alle beboerne så snart det lar seg gjøre.  

Dugnad

Av samme grunn som over, er det heller ikke i år anledning til å holde fellesdugnad.  Styret/hagekomitèen oppfordrer sterkt til f.eks. grassing og rydding i plantene utover våren og sommeren. Kari Sønsteby i nr. 33 er leder av hagekomitèen og kan kontaktes for veiledning.    

 

Styret, 9. april 2021

 

NB   Lokkene til boks-/flaskedunkene er vanskelige å åpne.  Et lite tips er å gi lokket et dytt med andre hånda fra baksiden samtidig som en åpner.  

 

 

Som dere sikkert har observert, er det mye støv og sand i kjellergarasjen nå.  Det skal bort, men for å få med alt «vinterstøvet», venter vi med vasken til piggdekksesongen er over og strøsanden på gårdsplassen er fjerna. Vi tar sikte på at vasken gjøres rett etter påske. 

I tillegg vil det bli gjennomført vask av alle byggfasadene i vår, dvs. innen utgangen av april.  Det er bl.a. en del begroing her og der, og blikkplatene må også rengjøres med jevne mellomrom.I samme omgang vil alle vinduer bli vasket utvendig, inkl. vinduer på balkongene hvor det ikke er innglassing. Det vil bli gitt nærmere beskjed når tidspunktet er bestemt.

Fra 1. juli går vi tilbake til vaktmesterfirmaet som vi brukte fram til for få år siden.  

Det er nylig lagt ut et informasjonsskriv fra Vindmøllegangen 16 til beboerne i nr. 31. Av det som har interesse for oss alle, er det opplyst at arbeid med nye murer og oppfylling i forbindelse med stien i nedre del av Vindmøllegangen, starter i løpet av kort tid. Den nye stien skal være klar i god tid før ferien.    

Selv om det er tatt forbehold om koronasituasjonen, tas det sikte på at bygget etter planen skal være tilnærmet ferdig utvendig tidlig på høsten, og helt ferdig i november inneværende år.  

Styret, 16. mars 2021

 

 

 

 

 

 

Styret har hatt sitt første møte i 2021, - denne gangen i kjelleren som dere ser på bildet.  Stedet var selvsagt valgt på grunn av koronaen.  Godt kledd og med varmt skotøy, gikk det bra. 

 

Årsmøtet 2021

 

Årsmøtet i 2020 ble som dere er kjent med, utsatt flere ganger og til slutt gjennomført uten fysisk møte.  Forholdene ser ikke særlig mye lysere ut for første halvdel av dette året.  Styret har av den grunn valgt å gjennomføre det på samme måten som i 2020.  Som i fjor, gjennomføres det ved at årsmøtedokumentene legges i postkassene til hver leilighet.  Vanlige årsmøteregler gjelder, og «møtedagen», dvs frist for å avgi stemme, er satt til 30. april 2021.  Dokumentene vil komme i postkassene i begynnelsen av april. 

 

Denne framgangsmåten er ikke ønskelig, men koronasituasjonen gjør det umulig å samles fysisk når vi er så mange.  Så fort det blir mulig, vil det bli holdt et møte hvor det vil bli gitt informasjon om løst og fast slik som vi pleier på årsmøtene.  Vi har tilgjengelig et lokale som et av styremedlemmene kan få lånt. 

 

Skader som oppstår

 

Ved juletider oppsto det flere skader i nr. 31 som måtte tas tak i relativt raskt.  Byggene begynner å bli noen år, så det kan fort skje igjen.  Hvis dere oppdager noe som må fikses, skal det tas kontakt med en i styret som tar saken videre.  Vedkommende i styret bestiller reparasjon fra firmaet som håndterer typen skade det gjelder.  Reparasjoner som ikke haster, vil bli tatt opp i styret først. 

 

Brannalarm/detektorer

 

Hvis en detektor til brannalarmen blir dekket til på grunn av maling osv., kommer det opp en melding i kjelleren.  Hvis det skulle være behov for å dekke til, må det gis beskjed til styret slik at det er klart hva feilmeldingen gjelder.    

 

 

 

Styret, 10. februar 2021

 

 

 

Godt nytt år. 

Så er vi over i 2021, og foreløpig ser det ikke ut til at koronaspøkelset gir seg, selv om utbruddene i Kristiansand til nå har vært på et lavt nivå.  Det er heldigvis ikke meldt om at noen av oss beboere har vært utsatt, og den tilstanden håper vi vedvarer.  Vi har ikke så mye annet å gjøre enn å fortsette å følge alle rådene og påleggene som blir gitt, selv om det til tider kan være ganske stusselig. Utover våren håper vi de fleste får tilbud om å vaksinere seg. 

Vi blir minnet på at ikke alt er nytt i byggene lenger.   Julaften gikk en ventilasjonsvifte i kjellergarasjen over i en støy som vi måtte få slutt på.   Den vil bli reparert med det aller første.   Nyttårsdagen tok ringeklokka i nr. 31 «kvelden» og må skiftes.  Elektrikeren kommer en av de første dagene og gjør jobben.   

Brannalarmen må testes ei gang i året, og det vil skje førstkommende

torsdag, 7. januar,  kl. 11.

Varselet vil bli hengt opp på inngangsdørene.  

Styret, 4. januar 2021 

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band