Trivselsregler

Trivselsregler

1.  GENERELT

a) Sameiet Lahelle Brygge II består av 34 eierseksjoner fordelt på 3 bygg beliggende langs Otras østre elvebredd.

b) Det er de til en hver tid gjeldende vedtekter i sameiet som er de overordnede formelle regler som sameiets styre og beboere skal forholde seg til.

c) I tillegg har sameiet den 25. april 2012, med senere revisjoner - senest av 19.04.16,  vedtatt retningslinjer for å utdype og detaljere en felles forståelse og har valgt å kalle retningslinjene for trivselsregler. Formålet med trivselsreglene er å sørge for informasjon og føringer om våre felles anliggender for å skape et best mulig hyggelig bomiljø, der alle beboere tar ansvar for felles trivsel, og for at Lahelle Brygge II skal framstå som et trivelig bomiljø.

d) Forslag til endringer av trivselsreglene sendes skriftlig til styret og må vedtaes på sameiermøte/generalforsamling.

2.  LEILIGHETENE OG FORHOLD TIL SAMEIET OG ØVRIGE BEBOERE

a) Ny eier eller leietaker må meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og til sameiets styre .

b) Dersom leiligheten leies ut må utleier/eier informere leietaker om gjeldende vedtekter og trivselsregler, og vedlegge disse til leiekontrakten.

c) Det er relativt lytt og kort avstand mellom byggene, så det må vises hensyn med tanke på banking, høy musikk og høylytt snakking på terrasser eller gjennom åpne dører og vinduer, spesielt etter kl. 23.00.    

d) Av hensyn til andre beboere og på grunn av brannfare skal det kun benyttes gass eller strøm ved grilling på terrassene.

e) Risting av tepper og matter og lufting skal ikke gjøres over rekkverk på balkong eller fra vinduer.

f) Det er ikke anledning til å montere private antenner eller paraboler

g) Utvendig sol skjerming (persienner) må være i henhold til farge og standard som nå er montert i enkelte leiligheter. Styret kan gi informasjon om leverandør og tidligere tilbud.

h) Ved behov for skjerming for vind og innsyn, refereres det til egne regler, se hjemmesiden.    

i) Den enkelte beboer må ta nødvendige forholdsregler for å komme inn i egen leilighet dersom nøkkel mistes f.eks sørge for ekstra nøkkel og sikker oppbevaring av denne. Masterkey er ikke tilgjengelig.

j) Husdyrhold er tillatt, men det forutsettes at man tar tilbørlig hensyn til andre beboere. Det ansees som en selvfølge at husdyr ikke ferdes fritt i ganger og på fellesarealer, og at husdyr holdes i bånd ved lufting. Fellesarealets plener og blomsterbed skal ikke benyttes som hundetoalett.

k) Dersom det skulle oppstå skader i eller utenfor leiligheten som dekkes av Sameiets forsikring, skal styret kontaktes FØR håndverker rekvireres.

3.  BRUK AV FELLESAREALER

a) Inngangsdørene og porten til garasjen skal holdes låst, og det anbefales at alle beboere tar initiativ til å låse dersom man oppdager åpne dører. Ved bruk av automatisk døråpner fra leilighet, har beboer ansvar for den/de som slippes inn.     

b) Dersom det skulle oppstå skade på fellesarealene og dette er forvoldt uforvarende av beboer eller utenforstående som er gitt adgang av beboer, skal kostnadene for utbedring dekkes av beboer.

c) For å holde rømningsveien åpen, må personlig preg utenfor inngangsdør til leiligheten begrenses til dørmatte, navneskilt og eventuell dekorasjon på dør. Unntakene er barnevogn, rullestol, rullator og lignende i kortere perioder.    

d) Skilt på postkasser og utvendig ringeklokke bør være enhetlige og vil bli bestilt av styret. Utsmykning av trappeganger og øvrige fellesarealer skal gjøres ut fra beslutninger i sameiemøter.

4.  BRUK AV GARASJEPLASS OG GJESTEPARKERING

a) Hver enkelt beboer råder over sin garasjeplass, men på grunn av sikkerhet mot uvedkommende i fellesareal ogopp i byggene må beboere rådføre seg med styret for godkjenning ved eventuell utleie av garasjeplass.

b) Det anmodes om at garasjeplassene holdes ryddige og at det eventuelt settes opp enkle hyller eller stativ for best mulig orden.

c) Garasjen skal ikke brukes til bilvask siden det ikke er tilrettelagt for dette fra utbygger. Sluk/pumpe er dimensjonert for avrenning og ikke for sand eller smuss. Det anbefales at bilvask gjøres ved fortau mot byggene, og det er kran på utsiden av bygg 33.

d) Garasjegulv kan spyles med (liten) vann slange under forutsetning av at sluker renses for sand/smuss etter spyling. Spyling vil gjøres av vaktmester etter avtale med styret, eller som dugnadsarbeid, ref pkt 6.

e) Sykler bør plasseres i sykkelstativene eller på anviste plasser, alternativt på egen garasjeplass.

f) Gjester kan parkere på anvist gjesteparkering utenfor i bakkant av byggene i henhold til angitte bestemmelser.

g) En gjesteparkeringsplass i kjeller (under nr. 31) er tilgjengelig for beboerne.  Bruk må forhåndslogges på oppslått liste.  Maks 2 døgn pr. gang.  Av hensyn til god tilgjengelighet for alle beboere skal logging for ordinær bruk ikke foretas. 

5.  BRUK AV SØPPELBOD

a) Søppel boden kan benyttes til å kvitte seg med lett husholdningsavfall og papp/papir. Søppel boden skal ikke brukes til å kvitte seg med store ting. Søppel som er større enn at det ikke går i vanlig handleplastpose, samt spesialavfall, må den enkelte beboer bringe til offentlig søppelplass.    

b) Det er lagt opp til kildesortering basert på følgende ordning:

Brun dunk i kjølerom: Organisk avfall pakkes i nedbrytbare poser.

Grønn dunk: Kun papp og papir – FLATPAKKES!

Grå/svart dunk: Alt annet avfall, og det skal pakkes i plastposer.

6.  DUGNAD

Styret i sameiet vil ta initiativ til å kalle inn til årlig/halvårlig dugnad for å vedlikeholde Sameiets fellesarealer, både innvendig og utomhus. Representant fra alle leilighetene må detal på dugnadene som sees på som en kombinasjon av sosial samling og jobbing. Dersom noen har vanskeligheter med fysisk jobbing (kanskje dårlig rygg eller bein) ansees deltagelse med godt humør og kaffekoking like vesentlig som luking og ryddingJ

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Fl...

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige s...

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahe...

20.12 | 11:36

Hei Åse. ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul. Klem fra Vilma og...